ශාක නිරෝධායන සේවාව ප්‍රාදේශීය මට්ටමට ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා නව මධ්‍යස්ථානයක් ගාල්ලේ

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>ශාක නිරෝධායන සේවාව මෙතෙක් කොළඹට සීමා වී තිබුනි. මේ නිසා උතුර, නැගෙනහිර, දකුණ හා මධ්‍යම පළාත්වල ජනතාවට ශාක නිරෝධායන සේවාවන් ලබා ගැනීමේ දී විශාල මුදලක් දරමින් හා කාලය, ශ්‍රමය වැය කරමින් කොළඹට පැමිණීමට සිදුවිය.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post