වසර කිහිපයකට පසු ගම්බිරිස් වගාවෙන් වැඩි අස්වැන්නක්

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>2019 න් පසු මෙරට ගම්මිරිස් වගාවේ ඉහළම අස්වැන්න 2023 වර්ෂයේ වාර්තා කිරීමට හැකි වී ඇත්තේ ගම්මිරිස් වගාව සඳහා නව තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම, සහනාධාර ලබා දීම මෙන්ම පසුගිය වර්ෂයේ පැවැති වියළි කාලගුණික තත්ත්වයෙන් පසුව ඇති වූ දීර්ඝ වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය බව ද අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පෙන්වා දී ඇතැයි කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post