බුද්ධාගම පෝෂණය කොට සුරක්ෂිත කිරීම ව්‍යවස්ථාවෙන් පැවරී ඇති වගකීමක් - අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>බුද්ධාගම පෝෂණය කොට සුරක්ෂිත කිරීම ව්‍යවස්ථාවෙන් පැවරී ඇති වගකීමක් බව ප්‍රවාහන මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බනුදුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය. අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ හෝමාගම, කිරිවත්තුඩුවේ ඉදිකෙරුණු "ගුරුදෙව් සුව අරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානය" විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ01) පස්වරුවේ එක් වෙමිනි.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post