දැනුම්දීමකින් තොරව පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලිය විසන්ධි කරමින් ආණ්ඩුව අපහසුතාවයට පත් කිරීමට සංවිධානාත්මක පිරිසක් උත්සාහ දරමින් සිටිනවා - බලශක්ති ඇමති

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලිය විසන්ධි කරමින් ආණ්ඩුව අපහසුතාවයට පත් කිරීමට ඇතැම් සංවිධානාත්මක පිරිසක් උත්සාහ දරමින් සිටින බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විදුලි බල මණ්ඩලය පරීක්ෂණ සිදු කරන බව විදුලි බල අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා අද (07)පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post