රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට ගෙනයාමෙන් නැවත කිසිම අවස්ථාවක ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදු නොවේ - රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>රජය සිදුකරගෙන යන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට ගෙන යාමෙන් නැවත කිසිම අවස්ථාවක ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදු නොවන බව වැඩ බලන මුදල් අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා අද(22) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.විපක්ෂය විසින් ගෙනා සභාව කල් තැබීමේ විවාදයට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post