වැටුණු රට යළි ගොඩ නැගීමට සිදුකළ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන නිසා ආර්ථික වර්ධනයක් කරා මේ රට ගමන් කර තිබෙනවා - ජනපති

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>වැටුණු රට යළි ගොඩ නැගීමට  සිදුකළ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ  වැඩසටහන  නිසා 2023 මැයි මාසයේ සිට  ආර්ථික වර්ධනයක ගමන  ආරම්භ වී ඇතැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය. අද(09) පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා  මේ බව පැවසීය.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post