ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පූර්ණ සහයෝගීතාව ලබා දෙන බව ඇමැති ශෙහාන් අවධාරණය කරයි...

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>සාමාජික රටවල් සමඟ උපායමාර්ගික සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කරමින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ කාර්යභාරය අඛණ්ඩව ඉටු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පූර්ණ සහයෝගීතාව ලබාදෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා අවධාරණය කරයි.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post