පරාටේ නීතිය මේ වසර අවසානය දක්වා අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා – ඇමැති ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>පරාටේ නීතිය මේ වසර අවසානය දක්වා අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇතැයි අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැති ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඊයේ (07) පැවසීය.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post