වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප ඉහළට

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>වතු කම්කරුවෙකුගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1700 දක්වා වැඩි කරන බව  ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p><strong>Categories:</strong> <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a></p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post