රුසියානු කුලී හමුදාවට එක් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් රජය මැදිහත්වෙනවා

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>රුසියාවේ  කුලී හමුදාවට බැදී  දුෂ්කරතා විඳින ශ්‍රී ලාංකිකයින්  ඉන් මුදවා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුවක් ලෙස මැදිහත් වෙන බව ජනමාධ්‍ය, ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය, කැබිනට් ප්‍රකාශක ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post