ජයගමු ශ්‍රී ලංකා වෙතින් හම්බන්තොට ප්‍රතිලාභ රසක්

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීමෙන් පැවැත්වෙන ''ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ජනතා ජංගම සේවයේ'' හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන අඟුණකොළපැළැස්ස බන්ධනාගාර ක්‍රීඩංගනයෙදී ඊයේ (10) ආරම්භ විය. </div>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post