රට දිනවීම සඳහා ජනතාව වෙනුවෙන් සම්මුතියකට එළැඹීමට මෙවර මැයි දින සැමරුම අවස්ථාවක් කර ගනිමු - ජනපති

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>සාම්ප්‍රදායික මැයි දින සැමරුමකට සීමා නොවී නූතන ප්‍රවණතා සහ අභියෝග හඳුනා ගනිමින් රට දිනවීම සඳහා ජනතාව වෙනුවෙන් සම්මුතියකට එළැඹීමට මෙවර මැයි දින සැමරුම අවස්ථාවක් කර ගත යුතු බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.</p>
<p>මැයි දිනය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.</p>
<p>ජනාධිපතිවරයාගේ මැයි දින පණිවිඩයේ මෙසේද සඳහන්ය:</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p><strong>Categories:</strong> <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a></p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post