කාන්තාවන් සවිබල ගන්වන පනත් කෙටුම්පත් ජුනි මස පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කරනවා - ජනපති

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<div class="col-md-12 no-padding aos-init aos-animate">
<div class="post-inner">
<div class="col-md-12 no-padding right">
<p>ආර්ථික අර්බුදය පැවති සමයේ කාන්තාවන් සිය පවුල රැකගැනීම සඳහා මුහුණ දුන් අභියෝග පිළිබඳව තමන් හොඳින් දැනුවත් බවත්, ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදුණු පළමු අවස්ථාවේදීම කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා රජය විසින් පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.</p>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post