වැටුප් වැඩි කිරීමෙන් නොනැවතී වතු සේවකයන්ට නිවාස හා ඉඩම් අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු කරනවා - කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>ඉදිරියේදී වතු කම්කරුවන් සඳහා ගම්මානයක් නිමවා එහි ඉඩම් සහ වතුවල අයිතිය දෙනු ලැබීමට කටයුතු කරන බවත් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා අද (01) නුවරඑළියේදී පැවති ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ මැයි දින සැමරුමට සහභාගි වෙමින් ප්‍රකාශ කළේය.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post