අකුණු අනතුරු වලින් සිදුවන හානි වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කරන්න - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතුල කරුණානායක

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>මේ දිනවල ඇති වන තරමක තද වැසි සමඟ සිදු වන අකුණු වලින් සිදු වන හානි වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු අනුගමනය කරන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමෙන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතුල කරුණානායක මහතා මහජනතාවට උපදෙස් දෙයි.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post