මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ පළමු කොටසේ කොන්ක්‍රීට් කොටසක් කඩා වැටීම සම්බන්ධව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විශේෂ පරීක්ෂණ අරඹයි

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ පළමු කොටසේ කොන්ක්‍රීට් කොටසක් කඩා වැටීම සම්බන්ධව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් විශේෂ පරීක්ෂණ සිදුකෙරෙන අතර මේ සඳහා විශේෂ කණ්ඩායම් දෙකක් මේ වන විටත් යොදවා තිබෙන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post