කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ඩිජිටල් තක්ෂණය ඔස්සේ සවිබල ගැන්වීමට ගිවිසුමක්

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් නවීන ඩිජිටල් තක්ෂණය ඔස්සේ සවිබල ගන්වමින්ඔ, වුන්ගේ ව්‍යවසායන් සවිමත් කිරීමට ලංකා කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය එල්කේ ඩොමේන් රෙජිස්ට්‍රි(LK Domain Registry )ආයතනය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක්  පසුගියදා අත්සන් කරනු ලැබීය.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post