අර්බුදයන්ට මුහුණ දුන් ලොව බොහෝ රටවල් නැවත ගොඩනැගුනේ වැඩ කරන ජනතා ශක්තියෙනි - අගමැති

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>අර්බුදයන්ට මුහුණ දුන් ලොව බොහෝ රටවල් නැවත ගොඩනැගුනේ වැඩ කරන ජනතා ශක්තියෙන් බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. </p>
<p>මැයි දිනය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.</p>
<p>ඒ පණිවිඩයේ මෙසේද සඳහන් වේ.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p><strong>Categories:</strong> <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a></p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post