විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 5 ඉක්මවයි

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>2024 වසරේ මාර්තු මාසය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නිල විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 5 ඉක්මවා ඇතැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post