“ගුරුදෙව් සුව අරණ” භික්ෂු රෝහල විවෘත කිරීම හෙට(01) ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

<p><img src="" alt="Featured Image"></p><p><!-- wp:html --><div class="K2FeedImage"></div>
<div class="K2FeedIntroText">
<p>දෙස් විදෙස් දානපතීන්ගේ ආධාර සහ පරිත්‍යාගයෙන් රුපියල් කෝටි 50ක වියදමින් ඉදි වූ හෝමාගම කිරිවත්තුඩුවේ "ගුරුදෙව් සුව අරණ" ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානය හෙට(01) ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කිරිමට නියමිතයි.</p>
</div><!-- /wp:html --></p><p>[Category: <a href="https://feed.lankaimage.com/category/uncategorized/" rel="category tag">Uncategorized</a>]</p><p><strong>Tags:</strong> </p>

Post a Comment

Previous Post Next Post